Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

'Omroepvereniging BNNVARA': een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met statutaire zetel in Hilversum en kantoorhoudende aan het Wim T. Schippersplein 3 te Hilversum, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder nummer: 58742638. 

BTW-nummer: NL853162402B01.

‘TVtickets’: Een door BNNVARA geëxploiteerde omgeving waar je online tickets kunt boeken voor TV opnames, filmvoorstellingen, ledenactiviteiten en andere events.

'Ontvangstbevestiging': de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.3 van deze Voorwaarden. 

'Product': het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen BNNVARA en jou door of via TVtickets en jou binnen een overeengekomen termijn aan je geleverd dient of dienen te worden, waarvoor je een bepaalde prijs dient te betalen; 

'Voorwaarden': deze algemene voorwaarden. 

           

2. TOEPASSELIJKHEID

 2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van BNNVARA gesloten worden en waarbij BNNVARA partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door de totstandkoming van een overeenkomst tussen jou en BNNVARA middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteer je uitdrukkelijk deze Voorwaarden. 

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door BNNVARA worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven. 

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BNNVARA worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BNNVARA ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

2.4 BNNVARA heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van zijn website te wijzigen. 

 

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN 

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de ticketshop van BNNVARA zijn vrijblijvend, totdat je de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien BNNVARA de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van gewijsde uitspraak van de rechter, zal hij je hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. Je hebt in dat geval het recht om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan BNNVARA te melden. BNNVARA is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website. BNNVARA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar catalogi, mailings of op de website. 

3.2 De overeenkomst tussen BNNVARA en jou komt tot stand op het moment dat je: 

(a) een bestelling heeft geplaatst in de ticketshop van BNNVARA middels het volledig en correct invullen van het formulier in de ticketshop van BNNVARA; 

(b) de betaling van de bestelling heeft laten plaatsvinden middels het selecteren van een betaalmethode en het invullen van de gevraagde gegevens of het overmaken van het bedrag van de bestelling; 

(c) op je e-mailadres een bevestiging hebt ontvangen dat je bestelling is ontvangen inclusief het e-ticket (de 'Ontvangstbevestiging'). 

Indien van BNNVARA in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met jou nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand. 

3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: 

(a) een omschrijving van het product dat door jou gekocht is en het aantal door jou gekochte producten; 

(b) de prijs van het (de) product(en); 

(c) je naam, woonadres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer; 

(d) het ordernummer van de overeenkomst. 

3.4 De overeenkomst bevat alle tussen jou en BNNVARA gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen jou en TVtickets.nl. 

3.5 De administratie van BNNVARA geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou aan BNNVARA verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door BNNVARA verrichte leveringen. BNNVARA erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erken je dit eveneens.

3.6 Restitutie van bestelde tickets is niet mogelijk. Neem voor uitzonderingen op deze regel contact op met de Publieks -en Ledenservice.


4. E-TICKET

4.1 Het e-ticket is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan anderen.

4.2 Het is verplicht om het e-ticket uitgeprint mee te nemen naar de locatie waar je een uitzending, preview of ander evenement gaat bijwonen. Je dient tevens een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. Het tonen van het e-ticket op een mobiel apparaat is niet mogelijk.

4.3 Je dient op tijd aanwezig te zijn. De tijd die op het e-ticket staat aangegeven is de uiterlijke ontvangst tijd. Indien je later aanwezig bent, kan de toegang tot de studio worden geweigerd. Dit is geen reden tot restitutie van de toegangsprijs.


5. LIDMAATSCHAP

Alleen van toepassing als u lid bent geworden tijdens het bestelproces.

5.1 Lidmaatschapsbijdrage BNNVARA Omroepvereniging

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste 12 maanden en geldt tot wederopzegging. De bijdrage voor het eerste jaar bedraagt €5,72 en daarna €10 per jaar. Prijswijzigingen voorbehouden.

Zoals bij de meeste wijzen van lid worden is overeengekomen, geef je bij het lid worden via de website c.q. via een daartoe aangewezen e-mailadres c.q. communicatiemiddel een machtiging om het verschuldigde lidmaatschapsgeld automatisch af te schrijven van uw bankrekeningnummer, tenzij expliciet anders bepaald. Het lidmaatschap c.q. de vriendschap loopt per jaar en loopt tot wederopzegging (en duurt in alle gevallen minimaal één jaar). Opzegging dient schriftelijk (per e-mail, brief of fax) te geschieden, welke e-mail, brief of fax ten minste één maand voor afloop van het jaar dient te zijn ontvangen.

6. HUISREGELS

6.1 Het is hem/haar bekend dat van het publiek voor een prettig verloop van ieder BNNVARA-programma correct gedrag wordt verwacht. Verstoring van de presentatie en/of uitzending/opname, individueel dan wel in groepsverband, is uiteraard niet toegestaan. Onder verstoring van de uitzending/opname wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend verstaan: het maken van (sluik-) reclame. Hij/zij weet dat bij overtreding van deze regel de BNNVARA (rechts-) maatregelen kan nemen. Bij verstoring van de uitzending/opname een direct opeisbare boete verschuldigd aan BNNVARA van 500 Euro. Daarnaast is hij/zij verplicht de daardoor veroorzaakte schade volledig te vergoeden.

 

7. ALGEMEEN

7.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke op het door de BNNVARA geleverde artikel berusten, te respecteren. 

 

8. KLACHTEN 

8.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, bijwonen van een tv-opname of iedere andere klacht, zullen door BNNVARA serieus in behandeling worden genomen. 

8.2 Je dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van BNNVARA (gegevens staan vermeld in artikel 10 van deze Voorwaarden). 

8.3 BNNVARA zal binnen 10 werkdagen, of zoveel sneller als mogelijk, de klacht proberen op te lossen. BNNVARA zal je hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten. 

 

9. PRIVACY 

9.1 BNNVARA zal jouw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden. Deze bestanden worden aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens (AP). 

9.2 Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens is het door BNNVARA kunnen nakomen van de overeenkomst die BNNVARA met jou is aangegaan. Uitsluitend hiertoe kunnen jouw gegevens aan derden worden verstrekt. 

9.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die je invult in het bestelformulier wanneer je een product bestelt of heeft besteld. 

9.4 BNNVARA verwerkt uw persoonsgegevens om je te informeren over de (omroep)activiteiten van BNNVARA en om je gerichte aanbiedingen te doen, zoals het verstrekken van informatie over producten, diensten, aanbiedingen en acties van BNNVARA;

9.5 Door het aangaan van een overeenkomst met BNNVARA waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleen je uitdrukkelijke toestemming aan BNNVARA voor het aan derden verstrekken van uw persoonsgegevens zoals aangegeven in artikel 9.2. 

 

10. KLANTENSERVICE VAN BNNVARA 

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met: 

BNNVARA / TVtickets

Postbus 175

1200 AD Hilversum

 

11. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN 

11.1 Op alle overeenkomsten gesloten met BNNVARA is Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Indien er een geschil ontstaat tussen jou en BNNVARA naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen jou en BNNVARA, kun je BNNVARA verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij BNNVARA van mening is dat de aard van dit geschil zo'n bemiddeling niet rechtvaardigt.


12. SERVICEKOSTEN 

12.1 Voor een aantal van onze programma’s rekenen wij servicekosten van €0,89 per ticket en €0,39 voor de iDEAL betaling. Wij begrijpen dat je deze kosten liever niet betaalt, maar er zijn kosten verbonden aan ons TVtickets.nl en het maken en distribueren van tickets. Wij hebben ervoor gekozen om vaste servicekosten per ticket in rekening te brengen zodat je niet wordt benadeeld bij het kopen van een duurder ticket. Wij proberen de kosten uiteraard zo laag mogelijk te houden.

12.2 De Servicekosten krijg je niet retour bij het annuleren van een bestelling. Indien er mogelijkheid tot restitutie is, krijg je wel het geld retour van de betaalde tickets. Indien er geen restitutie mogelijk is, staat dit aangegeven in de ticketshop.